Skip to main content

تامین زیرساخت های کنسرت

برای درخواست تامین زیرساخت های کنسرت کافیست فرم زیر را با دقت پر کنید.

توجه داشته باشید پس از پرکردن فرم کارشناسان مربوطه با شما ظرف مدت 24 ساعت تماس حاصل خواهند کرد.

برای پر کردن فرم مربوطه کلیک کنید.